Eerstelijns welzijns- en gezondheidsdiensten

Palliatieve zorg

Voordat de zesde staatshervorming werd doorgevoerd, werden de multidisciplinaire teams voor palliatieve zorg gefinancierd door het RIZIV (via de verzekeringsinstellingen) op basis van een overeenkomst. 

Sinds de zesde staatshervorming is de GGC verantwoordelijk voor de financiering van deze teams, op basis van dezelfde overeenkomsten. Deze financiering kan worden aangevuld met facultatieve subsidies. Het beleid met betrekking tot palliatieve zorg, dat aanvankelijk aan Iriscare was toevertrouwd, valt sinds 1 januari 2023 onder de bevoegdheid van Vivalis, als onderdeel van de organisatie van de eerstelijnszorg. Het beheer van de financiering van de overeenkomsten via de verzekeringsinstellingen wordt nog steeds uitgevoerd door Iriscare voor rekening van Vivalis.

Palliatieve zorg

Op deze pagina

  • Waarover gaat het?
  • Voor wie?
  • Werking
  • Relevante wetgeving

 

Adres zoeken

Waarover gaat het?

De WGO definieert palliatieve zorg als alle zorg die tot doel heeft de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten te verbeteren, via pijnpreventie en -verlichting, bij een levensbedreigende ziekte die vroegtijdig wordt vastgesteld en nauwkeuring wordt geëvalueerd, en de behandeling van de pijn en andere lichamelijke, psychologische en spirituele problemen die er verband mee houden.

Voor wie?

Elke patiënt die zich in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige, progressieve en levensbedreigende ziekte bevindt, ongeacht zijn levensverwachting, heeft recht op palliatieve zorg. Een voldoende breed aanbod van palliatieve zorg en de criteria voor de terugbetaling van die zorg via de sociale zekerheid waarborgen een gelijke toegang tot palliatieve zorg voor alle patiënten, over het gehele zorgaanbod.

Iemand die behoefte heeft aan onafgebroken palliatieve zorg en thuis of in een andere leefomgeving wenst te blijven, kan, als de behandelend arts akkoord gaat, een beroep doen op de tussenkomst van een ondersteunend tweedelijnsteam dat gespecialiseerd is in palliatieve zorg.

Werking

De instellingen die op dit gebied actief zijn, streven ernaar:

  • de patiënt, thuis of in een andere leefomgeving buiten het ziekenhuis, de best mogelijke omstandigheden te bieden voor een vreedzaam en waardig levenseinde;
  • het publiek en de zorgprofessionals bewust te maken over het belang van palliatieve zorg.

In Brussel voert  Brusano, de ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnshulp en -zorg, talrijke opdrachten uit op het gebied van palliatieve zorg, zowel voor patiënten als voor professionals. Brusano heeft ook een documentatiecentrum dat gewijd is aan palliatieve zorg.

In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad zijn verschillende multidisciplinaire teams die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg actief. Sommige daarvan worden gesubsidieerd door Vivalis en hebben, in bepaalde gevallen, ook een overeenkomst met Iriscare.

Meer info

Cité Sérine, een vzw die als pionier therapeutische opvang buiten het ziekenhuis aanbiedt en patiënten van alle leeftijden met ernstige en/of progressieve aandoeningen behandelt, zoals voor palliatieve zorg, wordt sinds 1 januari 2023 ook gesubsidieerd door Vivalis.

Meer info