Privacybeleid

Het doel van dit privacybeleid is u te informeren over de wijze waarop de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uw persoonsgegevens verwerkt.

Onder persoonsgegevens wordt er verstaan: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (naam/voornaam, contactgegevens, IP-adres, enz).

Op deze pagina

  • Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
  • Met welk doel maken wij gebruik van uw persoonsgegevens?
  • Retentieperiode
  • Het delen van persoonsgegevens met derden
  • Veiligheidsmaatregelen
  • Wat zijn uw rechten?
  • Cookies

1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De GGC is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens:

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC) 
Belliardstraat 71, bus 1, 
1040 Brussel

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dataprotection@vivalis.brussels.

2. Met welk doel maken wij gebruik van uw persoonsgegevens?

De GGC verwerkt persoonsgegevens om de taken uit te oefenen die haar wettelijk zijn toegekend.

Voor meer informatie over de wettelijke opdrachten van de GGC, kunt u deze pagina raadplegen.

Persoonsgegevens kunnen eveneens worden verwerkt:

  • In het kader van een contractuele relatie
  • Op basis van uw toestemming voor verwerkingen die u worden voorgesteld buiten het kader van onze wettelijke opdrachten (zoals het versturen van nieuwsbrieven, de verzameling van uw persoonsgegevens via het contactformulier van onze website, enz.)

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan met inachtneming van de wetgeving betreffende de gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

3. Retentieperiode

De Administratie zal de persoonsgegevens bewaren gedurende de tijd die nodig is om het nagestreefde doeleinde te bereiken.

De bewaartermijnen worden intern bepaald volgens de overeenkomstige wettelijke en reglementaire termijnen en de relevante bepalingen van het Rijksarchief.

In bepaalde gevallen kunnen persoonsgegevens langer worden bewaard (voor archiveringsdoeleinden in het openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden).

4. Het delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan derden in het kader van de uitoefening van onze opdrachten.

De persoonsgegevens worden enkel binnen de Europese Unie verwerkt.

5. Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om een inbreuk op de beveiliging te voorkomen die, per ongeluk of op onrechtmatige wijze, leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

6. Wat zijn uw rechten?

Het recht op gegevenswissing, gegevensoverdraagbaarheid en het recht van bezwaar gelden niet voor verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een wettelijke verplichting of verwerkingen die nodig zijn voor de uitoefening van een opdracht van openbaar belang.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u uw verzoek aan onze functionaris voor gegevensbescherming richten: dataprotection@vivalis.brussels. Het verzoek moet vergezeld zijn van een kopie van uw identiteitskaart.

De antwoordtermijn is één maand. Uitzonderlijk kan deze termijn worden verlengd (tot maximum 3 maanden), maar in dergelijk geval zullen wij u er de reden van meedelen binnen een termijn van 1 maand.

Als u vindt dat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt overeenkomstig de geldende regelgevingen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Persstraat 35 
1000 Brussel 
E-mail : contact@apd-gba.be

7. Cookies

Bij elk bezoek aan de website van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie kunnen "cookies" automatisch op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden opgeslagen. Deze gegevens helpen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie haar website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Bij de meeste webbrowsers kunnen deze cookies van de harde schijf worden verwijderd, geweigerd of krijgt men een waarschuwing vooraleer er zo'n cookie op de computer wordt geïnstalleerd. Als u cookies wilt blokkeren, kunt u dit doen voor de browser waarvan u gebruik maakt. Voor meer details, gelieve de instructies of de helpfunctie van uw webbrowser te raadplegen.

Voor meer informatie, kunt u eveneens het cookiebeleid raadplegen op onze website.